INFORMATION OM SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB:S BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1 ALLMÄNT
1.1 Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB (”Svensk Kirurgisk Förening”), har kontrakterats av American College of Surgeons att organisera och tillhandahålla kurser och genomföra examination inom ramen för konceptet ATLS® (Advanced Trauma Life Support) (”Utbildningen”). Efter att ha genomfört alla delmoment i Utbildningen med godkänt resultat erhålls ett kursbevis. Detta kursbevis används som underlag för uppfyllande av delmål i din specialisttjänstgöring.
1.2 När du anmäler dig till Utbildningen samlar vi in och behandlar uppgifter om dig. I denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.
2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Svensk Kirurgisk Förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
3 VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
3.1 Vilka uppgifter om dig behandlar vi?
Vi behandlar följande uppgifter om dig som du lämnar i samband med att du anmäler dig till Utbildningen:
• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter till dig (adress, telefonnummer, e-mail)
• Uppgift om din arbetsgivare och kontaktuppgifter till din arbetsgivare
Dessutom kommer vi också att behandla uppgifter om:
• vilka datum du genomförde Utbildningen
• dina resultat
3.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din anmälan till Utbildningen, möjliggöra för dig att gå Utbildningen (genom att t ex skicka hem information och kursmaterial till dig), och för att kunna registrera och spara dina resultat efter genomförd Utbildning.
Den lagliga grund vi stödjer vår behandling på är avtalet med dig om att tillhandahålla och genomföra Utbildningen. När det gäller utlämning av dina uppgifter i vissa fall (se punkten 3.4 nedan) så baseras sådan utlämning på en intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt intresse av att lämna ut dina personuppgifter väger tyngre än den integritetskränkning som utlämningen innebär.
3.3 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.
Vi kommer att behandla dina uppgifter så länge de behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Enligt nu gällande riktlinjer krävs att du förnyar din certifiering och går om Utbildningen efter fyra (4) år. Vi kommer dock att spara dina personuppgifter under en tioårsperiod, om inte annat behövs för att följa lagkrav, för att bevaka Svensk Kirurgisk Förenings rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process, eller för något annat berättigat intresse.
3.4 Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra parter som är involverade i genomförandet av Utbildningen, till exempel den lokala organisationen med kursledare och koordinator i varje region där Utbildningen hålls. Om din arbetsgivare bekostar Utbildningen är det nödvändigt för oss att lämna ut uppgifter om ditt namn, adress och vilket datum du ska genomföra Utbildningen, i syfte att kunna fakturera din arbetsgivare. Det händer också att arbetsgivare och potentiella arbetsgivare hör av sig till oss för att verifiera att du har genomfört Utbildningen med godkänt resultat. Eftersom det är av stor vikt för oss att vi upprätthåller förtroendet för Utbildningen kan vi komma att lämna ut dylika uppgifter om dig i sådant fall. Vi kommer dock inte lämna ut ditt exakta resultat, utan bara meddela om du är godkänd eller inte.
Notera att vi inte lämnar några uppgifter om dig till Socialstyrelsen. Du måste själv ansöka om registrering hos myndigheten.
3.5 Var behandlar vi dina personuppgifter?
Svensk Kirurgisk Förening behandlar och lagrar dina uppgifter i Sverige.
4 DINA RÄTTIGHETER
Svensk Kirurgisk Förening kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att av Svensk Kirurgisk Förening begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 4.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du under vissa omständigheter har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
d) Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt b) ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
Svensk Kirurgisk Förening kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 3.4 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Svensk Kirurgisk Förenings behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
5 SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER
Det är vår absoluta målsättning att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
6 FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Svensk Kirurgisk Förening har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör väsentliga ändringar av Integritetspolicyn kommer du att få tydlig information om ändringarna innan ändringarna börjar gälla.
7 KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Svensk Kirurgisk Förening
Per-Anders Larsson
[email protected]