Om ATLS

ATLS® startade i USA 1978. Den spreds sedan ut över hela USA och finns nu i hela i världen.

Advanced trauma life support (ATLS®) utgör ett nordamerikanskt koncept för akut omhändertagande under främst den första timmen efter trauma, som vunnit stort genomslag i världen. ATLS® Sverige har genom Svensk Kirurgisk Förening samt i samarbete med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Förening För Allmänmedicin kontrakterats av American College of Surgeons att ge denna kurs i Sverige. Spridning av kursen har associerats till reducerad morbiditet och mortalitet vid trauma.

ATLS® finns nu i drygt 80 länder världen över och kurserna är likformiga i alla länder. I Sverige hölls den första kursen på Huddinge Universitetssjukhus i april 1996. Danmark hade sin första kurs på våren 1998 och Norge startade i september 2004.

Från och med januari 2012 har ATLS® Sverige regionaliserats. Se vidare under ”regioner”. Vidare har varje kursort en lokal organisation med kursledare och koordinator.

Det är 12-20 studenter på varje kurs. Flertalet kursplatser bokas via hemsidan. Vissa kursort disponerar några egna platser som man kan ge till läkare på det egna sjukhuset, om man så önskar.

Innehållet i kursen uppdateras fortlöpande. Senaste upplagan, 10th edition, togs i bruk i september 2018. Kursmaterialet är genomgående på engelska. Kursdagarna hålls emellertid på svenska.

Kursmaterialet skickas ut från respektive kursort fyra – fem veckor innan kursstart till hemadressen, om inget annat anges i anmälan.

Vem vänder sig kursen till?
ATLS® studentkurs vänder sig främst till alla i Sverige verksamma läkare som handlägger akuta traumafall vare sig detta sker på sjukhus, vårdcentral eller annorstädes. Examinerad läkare utgör ett krav för deltagande. Kursen omfattar en säker princip för akut traumaomhändertagande varvid tonvikt läggs på snabb och strukturerad patient undersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell patient prioritering och transport.

Utöver skriftlig examination vid kursstart och kursslut genomförs träning och praktiskt prov på skademarkörer. Närvaro vid samtliga moment krävs för godkännande. Kursbeviset är internationellt, då ATLS® kurserna är likformiga världen över. För bibehållen ATLS®färdighet rekomenderas reverifikation genom förnyat deltagande i studentkursens praktiska moment och prov inom 4 år.

I kursavgiften (16.000 :- exkl moms) ingår lunch och förfriskningar under kursdagarna samt kurslitteratur. Förslag på logi kan man få av den lokala koordinatorn.

Instruktörer i ATLS® måste genomgå instruktörskurs samt nöjaktigt genomföra biläraruppdrag för ackreditering. Dessutom skall man vid tidigare genomgången studentkurs uppvisat särskilt intresse för ATLS® konceptet. Instruktörsutbildningen bekostas ej av ATLS® Sverige. För närvarande genomförs fyra instruktörskurser årligen.

ATLS Integritetspolicy